Privacyreglement

Vanaf 25 mei 2018 moet elke organisatie in Nederland, op grond van Europese wetgeving voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Op basis van deze wetgeving heeft het bestuur van Bridge-Instuif Rhenen onderstaand reglement opgesteld.
Het reglement is vastgesteld in de Algemene ledenvergadering van 5 februari 2019, en is als artikel 8 van het huishoudelijk reglement opgenomen.

De leden hebben een toestemmingsverklaring getekend die recht doet aan de privacy- elementen van de vereniging. Nieuwe leden zullen een aanmeldingsformulier dienen te tekenen. Dit formulier is hierna ook weergegeven.

Privacy Reglement van Bridge-Instuif Rhenen

1. Persoonsgegevens
Bridge-Instuif Rhenen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Reglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bridge-Instuif Rhenen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven onder 2;
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Bridge-Instuif Rhenen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Reglement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Bridge-Instuif Rhenen ,adres: Heutgraaf 1, 3911 WS Rhenen
e-mail: secr.bridge.instuifrhenen@gmail.com
telefoon: 0653510220

2. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Bridge-Instuif Rhenen verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
• Het bijhouden van een ledenlijst
• Onderlinge informatie
• Het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en verslagen
• Het versturen van nota’s (indien van toepassing)
• Inschrijven voor bijeenkomsten (indien van toepassing)
• Het opzetten en onderhouden van een website

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen: Voornaam, achternaam ,adres en/of e-mailadres, telefoonnummers en bankrekeningnummer.

3. Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft verstrekken wij NIET aan derde partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Dit geldt momenteel alleen voor het bestuur (naar de K.v.K en de Internet-provider) Verder staan enkele gegevens, van het bestuur en leden die een bijzondere functie hebben binnen de club, op de website. Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons-)gegevens bij ons zou opvragen. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

4. Bewaartermijn
Bridge-Instuif Rhenen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

5. Beveiliging
Het bestuur van Bridge-Instuif Rhenen is verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om die te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
• Alle persoonsgegevens zijn digitaal opgeslagen onder het beheer van het bestuur en de bestanden zijn beveiligd met een wachtwoord;.
• Alle leden worden ook via e-mailberichten geïnformeerd. De berichten worden aan een groep leden per Bcc verzonden zodat de andere geadresseerden niet zichtbaar zijn. In de praktijk blijkt dat wel eens verkeerd te gaan. Gebruik in dat geval nooit het bericht om te antwoorden maar richt een nieuw email-bericht aan de secretaris van de bridgeclub.

6. Uw rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.

7. Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Verwerkingsregister:

Vastgesteld in de algemene ledenvergadering van Bridge-Instuif Rhenen op 5 februari  2019 en geamendeerd in de extra ALV van 11 oktober 2019.

Aanmeldingsformulier nieuwe leden (en Toestemmingsformulier huidige leden Bridge-Instuif Rhenen te Rhenen)

Toestemmingsverklaring :

• Ik geef toestemming, dat mijn gegevens op de ledenlijst verspreid mogen worden onder de leden van onze club, m.u.v. het e-mailadres.
• Ik geef als lid van Bridge-Instuif Rhenen toestemming voor publicatie van uitslagen, teksten, foto- en evt. videomateriaal, waarin mijn naam of andere persoonsgegevens, voorkomen op de website van de Bridge-Instuif-Rhenen alsook van vergaderingen, drives, jubilea of andere evenementen van onze club. Dit geldt niet voor het email-adres, tenzij ik een (bestuurs-) functie binnen de club vervul.
• Ik geef toestemming om nieuws(-berichten) en uitnodigingen van Bridge-Instuif Rhenen alsook van drives van andere clubs via mijn e-mailadres te ontvangen.
• Ik heb het Privacy Reglement van Bridge-Instuif Rhenen gelezen en ga daarmee akkoord.

Naam:
Adres:
Woonplaats:

Aldus getekend op …………………….2019