Huishoudelijk reglement

Artikel 1           Tijdstip en locatie van de wedstrijden

 1. De Bridge-Instuif Rhenen organiseert bij beschikbaarheid van de speelruimte elke dinsdagmiddag en vrijdagmiddag een bridgedrive voor paren.
 2. De drives (wedstrijden) vinden plaats in het Dorpshuis in Achterberg
  en beginnen om 13.45 u.

Artikel 2           Lidmaatschap en inschrijving

 1. Deelname staat open voor elke volwassen persoon die een zekere basiskennis van het bridgespel heeft.
 2. Leden moeten aangeven op welke middag ze deelnemen. Men is gerechtigd deel te nemen op zowel de dinsdag- als de vrijdagmiddag maar ook op slechts één van beide middagen.
 3. Leden zijn niet verplicht elke week aanwezig te zijn. Er geldt geen afmeldingsplicht.
 4. De inschrijving van paren voor een drive geschiedt op volgorde van binnenkomst. Men dient minstens 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn.
 5. Ook personen zonder vaste partner zijn welkom als lid. Het spelersmeldpunt kan dan eventueel bemiddelen bij het zoeken naar een partner. Dat geldt ook voor personen die al lid zijn maar wiens partner een bepaalde middag niet aanwezig kan zijn. In dat geval kan men zich tot uiterlijk 10.00 uur op de wedstrijddag melden bij het spelersmeldpunt.
 6. Het bestuur behoudt zich het recht voor, indien dat nodig is, een ledenstop in te voeren. Kandidaat-leden worden in dat geval op een wachtlijst geplaatst en kunnen lid worden zodra er plaatsen beschikbaar komen.

Artikel 3           Contributie

 1. De gewone leden betalen voor het lidmaatschap een jaarlijkse contributie.
 2. De contributie dient in januari te worden betaald. Betaalt men later dan zijn incassokosten verschuldigd.
 3. Indien men op één van de twee middagen speelt is een bijdrage verschuldigd van €50,00.
 4. Indien men op beide middagen speelt is een bijdrage verschuldigd van €80,00.
 5. Nieuwe leden die zich tussentijds aanmelden betalen naar rato:
Periode aanmelding  Tarief  Voor één middag Voor twee middagen
01/01 t/m 28/02 100% 50,00 80,00
01/03 t/m 30/04 75% 37,50 60,00
01/05 t/m 31/10 50% 25,00 40,00
01/11 t/m 31/12 25% 12,50 20,00
 1. Bij beëindiging van het lidmaatschap gedurende het jaar blijft het volledige contributiebedrag verschuldigd.
 2. Het bestuur kan aan individuele leden om gegronde redenen korting op de contributie verlenen dan wel een betalingsregeling treffen.

Artikel 4           Wedstrijden

 1. In de maanden september tot en met mei van het daaropvolgende jaar wordt er in competitieverband gespeeld.
 2. De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels zoals vermeld in het wedstrijdreglement.
 3. Bovendien wordt er elk jaar een kerstdrive en een speciale voorjaarsdrive georganiseerd.
 4. Na afloop van de competitieronden worden er t/m augustus zomerdrives gehouden, behalve gedurende een periode van 6 weken in juli – augustus, wanneer de accommodatie wegens vakantie is gesloten. Leden die contributie betalen voor één speelmiddag per week mogen met de zomerdrives zonder bijbetaling zowel op de dinsdag- als vrijdagmiddag komen spelen.
 5. Niet-leden mogen aan zomerdrives deelnemen tegen betaling van € 2,- per persoon per middag.
 6. Tijdens competitiezittingen mogen geen buitenstaanders aan de drives deelnemen met uitzondering van personen die overwegen lid te worden. Deze personen mogen aan drie zittingen deelnemen zonder te betalen.
 7. Het bestuur is niet bevoegd belangrijke wijzigingen aan te brengen in het wedstrijdreglement zonder deze wijzigingen voor te leggen aan de algemene ledenvergadering.

Artikel 5           Bridgecursussen

 1. Het bestuur ondersteunt de organisatie van bridgecursussen voor beginners en gevorderden en draagt er zorg voor dat nieuwe leden, afkomstig van een dergelijke cursus, op soepele wijze tot de vereniging worden toegelaten.

Artikel 6           Veroorzaken van schade

 1. Voor alle toegebrachte schade aan gebouw of inventaris is de betreffende persoon volledig aansprakelijk.
 2. De Bridge-Instuif Rhenen is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen van bezoekers alsmede voor enig toegebracht of opgelopen letsel.

Artikel 7           Rooster van aftreden van bestuursleden

2025   Tonny Jansen,                                                                                                                                                          2026   Ria Hogenkamp, Dick Timmerman                                                                                                                      2027   Herma Bons

Het bestuur is bevoegd dit artikel jaarlijks aan te passen met inachtneming van de zittingsduur zoals vermeld in de statuten.

Artikel 8         Bijzondere bepalingen

 1. Het bestuur heeft het recht om personen, die daartoe aanleiding geven, de toegang tot de locatie te weigeren.
 2. Deelname aan de bridgedrives impliceert, dat men akkoord gaat met de huisregels.
 3. Van beëindiging van het lidmaatschap door ontzetting (royement) wegens onbehoorlijk gedrag of onbehoorlijk spelgedrag zoals is bedoeld in artikel 7 lid 1 onder letter c en de leden 2 en 3 van de Statuten, is eerst sprake in een volgende situatie: Door het bestuur is één of zijn meerdere waarschuwingen mondeling gegeven in verband met onbehoorlijk gedrag of onbehoorlijk spelgedrag. Bij een volgend voorval is een schriftelijke waarschuwing gegeven. Bij wederom een volgend incident ondanks de schriftelijke waarschuwing kan het lid, na hoor en wederhoor, door het bestuur uit het lidmaatschap worden ontzet (royement). Het lid krijgt ook de gelegenheid van verder lidmaatschap af te zien.
 4. Bridge-Instuif Rhenen hecht veel waarde aan de bescherming van de persoons-gegevens. Daartoe heeft de vereniging een privacyreglement opgesteld dat in de Algemene Leden Vergadering van 5 februari 2019 door de leden is goedgekeurd.    Het  Privacy Reglement is op de website opgenomen.

Artikel 9         Erelidmaatschap 

Procedure

 1. Elk lid kan iemand voordragen voor benoeming tot Erelid.
 2. De voordracht moet voorzien zijn van een toelichting.
 3. Het bestuur toetst of het voorgestelde lid voldoet aan de voorwaarden van Ereleden zoals hierna beschreven onder ‘Voorwaarden’.
 4. Indien het voorstel wordt afgewezen, informeert het bestuur de betreffende indiener schriftelijk met opgaaf van redenen.
 5. De voordracht wordt door het bestuur aan de algemene ledenvergadering voorgelegd.
 6. Alleen de Algemene Ledenvergadering kan iemand de titel Erelid toekennen, overeenkomstig de regels voor besluitvorming in de statuten.

Voorwaarden

 1. Alleen leden van Bridge-Instuif Rhenen kunnen de titel Erelid verkrijgen.
 2. Een Erelid is minimaal 15 jaar lid van Bridge-Instuif Rhenen. Verder heeft hij/zij zich vele jaren belangeloos ingezet voor de club. Er is sprake van een bijzondere betekenis voor de bridgeclub die onbetwistbaar uitstijgt boven de prestaties van andere (bestuurs- en commissie) leden.
 3. Het bestuur kan in voorkomende gevallen afwijken van bovengenoemde voorwaarden.

Rechten Ereleden

 1. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
 2. Erelid is een titel voor het leven.
 3. Een Erelid is clublid voor het leven.
 4. Ereleden worden als zodanig vermeld op de internetsite van de bridgeclub.
 5. Ereleden worden uitgenodigd bij speciale gelegenheden van de bridgeclub.
 6. Ereleden ontvangen een oorkonde als schriftelijke bevestiging.

 

Rhenen, 11 januari 2024